Despre Noi

Despre noi

Obiectivele Asociatiei in vederea realizarii scopului acesteia sunt urmatoarele:
- Sa incheie contractul de delegare a gestiunii serviciului cu operatorul comun, in numele si pe seama unitatilor administrativ- teritoriale membre, care vor constitui impreuna autoritatea deleganta.
- Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a seviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes intercomunitar.
- Sa pregateasca si sa promoveze strategia de dezvoltare a serviciului.
- Sa elaboreze si sa aprobe regulamentul serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini, a contractului de furnizare / prestare a serviciului de salubrizare ori a altor reglementari cadru elaborate si aprobate de autoritatilor de reglementare competente.
- Sa monitorizeze respectarea obligatiilor asumate de operator prin contractul de delegare, indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorului si calitatea serviciului furnizat utilizatorilor.
- Sa identifice si sa propuna actiuni, vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta seviciului.
- Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectivelor autoritatilor locale in legatura cu serviciul:
- pastrarea tarifelor la un nivel care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiului "poluatorul plateste,
- cresterea progresiva a nivelului de acoperire teritoriala a serviciului,
- buna prestare din punct de vedere tehnic a serviciului si gestiunea administrativa si comerciala, eficienta a acestora,
- mentinerea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a echipamentelor si lucrarilor legate de serviciu,
- sa acorde ajutor autoritatilor locale si operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare necesare implementarii programului de dezvoltare a serviciului, si daca este cazul sa obtina astfel de fonduri care vor fi puse la dispozitia operatorului
- Sa acorde ajutor Autoritatilor locale si operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare necesare implementarii " Programul de Dezvoltare a Serviciului " si daca este cazul sa obtina astfel de fonduri care vor fi puse la dispozitia operatorului.